GENERAL TERMS AND CONDITIONS THE FAN COMPANY B.V.

General conditions

1. These general conditions apply to all offers drawn by The Fan Company B.V., hereinafter referred to as The Fan Company. These general conditions also apply to all agreements implementing work, purchase and sale by The Fan Company entered with third parties. Alternative arrangements require a written confirmation.

Offers and agreements

2. The prices and quotations are without obligations, unless the price is expressly agreed.
3. Agreements come into effect by written order confirmations by The Fan Company or by (the start of) the effective implementation of the work by The Fan Company.
4. Orders are binding, when they are done to a representative of The Fan Company, or Directly to The Fan Company.
5. Unless otherwise agreed, The Fan Company is bound to keep hold of its offer for 30 days without prejudice to what is applicable to these terms and conditions.

Transportation, delivery times, goods

6. the mentioned price rates do not include delivery.

7. Delivery dates are according to agreed deadlines. Other rights for the buyer, like cancelling the order after determining the agreed deadline, especially claim compensation for damages caused

 

8. Niet aan de eisen van de overeenkomst voldoende goederen en andere gebreken moeten binnen 3 dagen schriftelijk worden gemeld. Indien dit niet geschiedt zijn de goederen geaccepteerd. Verborgen gebreken dienen direct na ontdekking doch binnen een termijn van ten hoogste drie maanden na ontvangst der goederen te worden gereclameerd. Aanspraken op vergoeding in verband met gebreken beperken zich tot het in orde brengen van het betreffende onderdeel of tot nalevering van een goed onderdeel binnen een vastgestelde termijn. Onderdelen waarover gereclameerd wordt, kunnen op verzoek van The Fan Company worden teruggezonden. The Fan Company is niet aansprakelijk voor gevolgschade tengevolge van gebreken.

9. The Fan Company kan, indien noodzakelijk, in gedeelten leveren. Ten aanzien van leveringen in gedeelten gelden bepalingen voor de levering van de gehele bestelling onverkort.

Levering

10. De producten worden als geleverd beschouwd op het eerste van beide tijdstippen waarop hetzij The Fan Company daarvan aan de opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven hetzij de opdrachtgever de producten feitelijk heeft ontvangen.
11. Na het verstrijken van de overeengekomen garantie periode is The Fan Company niet meer aansprakelijk voor enig gebrek of schade aan de geleverde producten.

Eigendomsvoorbehoud

12. Zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, blijven de geleverde goederen eigendom van The Fan Company en kunnen zij te allen tijde worden teruggenomen, terwijl de betreffende opdrachtgever verplicht zal zijn deze goederen terstond op eerste aanmaning franco te retourneren. Alle in deze gemaakte kosten zullen op opdrachtgever worden verhaald, inclusief de voor die termijn geleden schade aan omzet van goederen.

Aansprakelijkheid

13. The Fan Company is aansprakelijk voor schade aan de geleverde goederen, voorzover veroorzaakt door een productiefout, door haar of in haar opdracht door derden gemaakt, alsmede voor fouten of nalatigheid, van The Fan Company, haar ondergeschikten of door hen, die door The Fan Company voor de productie zijn aangesteld.

14. Het maximum schadebedrag tot vergoeding waarvan The Fan Company kan worden aangesproken, bedraagt niet meer dan het bedrag van aanschaf van de betreffende goederen.

Betalingscondities

15. De betalingscondities zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, altijd 100% vooraf levering.

16. Betalingstermijn, na getekende opdracht, is per bank binnen 10 dagen.

17. Indien betaling in termijnen is overeengekomen dienen deze zonder beroep op verrekening of korting te zijn voldaan uiterlijk tien dagen na die, waarop The Fan Company de betreffende termijn een factuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.

18. Indien enige betaling niet tijdig is verricht, verkeert koper in verzuim en is The Fan Company bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van koper, tenzij The Fan Company verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op 15 % van het te vorderen bedrag.

Prijsverhoging

19. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, goederen, verzend- en vervoerskosten, lonen, assurantiƫnpremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van totstandkoming der overeenkomst. Indien voor de levering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit artikel genoemd, optreedt - ook al geschiedt zulks ingevolge bij het sluiten der overeenkomst voorziene of onvoorzienbare omstandigheden - heeft de opdrachtnemer en/of verkoper het recht te zijner keuze hetzij evenredige verhoging aan de opdrachtgever en/of koper in rekening te brengen, hetzij de overeenkomst voor zover die niet is uitgevoerd te annuleren.

20. Wanneer door de opdrachtgever en/of koper voor het uitvoeren van de opdracht materialen, grondstoffen, goederen en andere artikelen ter beschikking worden gesteld, heeft opdrachtnemer en/of verkoper het recht in zijn prijsberekening op te nemen een maximum van 20 % van de kostprijs van de bijgeleverde materialen, grondstoffen, goederen en/of artikelen.

Annulering

21. De opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren. Indien dit geschiedt om andere redenen dan in gebreke blijven van The Fan Company om de levering uit te voeren op de overeengekomen wijze, heeft The Fan Company naast eventueel vervallen termijnen recht op volledige vergoeding van schade en bij annulering tevens op een vergoeding van winstderving, gesteld op 15 % van de overeengekomen som, cq. van het niet betaalde gedeelte daarvan, verminderd met de door de beƫindiging door The Fan Company niet gemaakte kosten.


22. Indien The Fan Company haar verplichtingen niet nakomt, dient de opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke te stellen: haar daarbij een redelijke termijn stellen binnen welke The Fan Company alsnog het overeengekomen materiaal moet leveren. Blijft The Fan Company alsdan nalatig, dan is de opdrachtgever gerechtigd de opdracht te annuleren.

23. Op alle tussen de opdrachtgever en/of koper en The Fan Company gesloten overeenkomsten zal uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing zijn. Alle tussen de opdrachtgever en/of koper en The Fan Company gerezen geschillen zullen worden voorgelegd aan de competente rechter onder wie The Fan Company ressorteert.